Ubytovanie

Na dovolenke by ste sa nemali uskromňovať, my sme tu nato, aby ste počas nej mali k dispozícii všetko, čo pre svoj život potrebujete. Naše izby sú vždy perfektne čisté a útulné a nájdete v nich len moderné vybavenie.

Celková kapacita hotela je 140 / 175 lôžok. V našom hoteli radi uvítame i Vašich domácich miláčikov. Za ubytovanie zvieratiek si účtujeme jednorazový poplatok 7 € za celý pobyt.

Ďalšie informácie:

  • nástup na pobyt: 15:00 (príchod po 21:00 je potrebné hlásiť telefonicky do 16:00 v deň príchodu; v opačnom prípade si vyhradzujeme právo izbu vydať)
  • ukončenie pobytu: do 10:00 (každá ďalšia hodina: 5 €)

Izby 2+1 – Dvojlôžkové izby s možnosťou prístelky

Každá izba má svoje vlastné sociálne zariadenia (umývadlo, vaňa, toaleta). Vo všetkých izbách si môžete užiť raňajky s výhľadom do prírody. TV sa nachádza na každej izbe.

Celkom 10 izieb.

Rodinné izby – Štvorlôžkové izby s možnosťou prístelky

Všetky rodinné izby majú samostatné sociálne zariadenia (umývadlo, vaňa, toaleta) TV sa nachádza na každej izbe. Súčasťou ubytovania je i malý balkón.

Celkom 35 izieb

Ubytovacie podmienky

 VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ UBYTOVACIE PODMIENKY PRE POBYT V HOTELI LIPTOV

1. Záujemcovia o pobyt v hoteli Liptov majú písomne cez e-mail: hotel.liptov@gmail.com alebo on-line
objednávkou na stránke hotela možnosť
rezervovať si ubytovacie kapacity na základe dostupnosti požadovaného termínu. V objednávke má záujemca
uviesť presný dátum, počet ľudí prípadne iné špeciálne požiadavky a hotel mu obratom jeho rezerváciu potvrdí alebo ponúkne náhradný termín.

2. Po schválení objednávky zašle hotel písomne:
– Potvrdenie o rezervácii a informácie s spôsobe platby za pobyt

3. Zákazník platí 100% úhradu za ubytovanie a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa potvrdenia rezervácie,
ak nebolo vzájomne dohodnuté inak. Zákazník je povinný uhradiť všetky ostatné nedoplatky za pobyt najneskôr v
deň nástupu.

4. V prípade neuhradenia celkovej sumy v stanovenom termíne sa rezervácia automaticky bez vyzvania ruší. Vaša
rezervácia je platná až po pripísaní predmetnej sumy na bankový účet hotela.

5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť pobyt v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri
vynaložení úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť
túto skutočnosť zákazníkovi najneskôr 3 dni pred nástupom na pobyt, resp. hneď ako daná situácia vznikne a to
bezodkladne ak je to v lehote kratšej ako 3 dni pred príchodom hosťa na pobyt. V takomto prípade umožní
zákazníkovi čerpanie služieb v inom termíne vhodnom pre zákazníka alebo mu ponúkne náhradné ubytovanie v okolí.

6. Pozor! Platba poštou alebo bankovým prevodom k nám do troch dní nemusí prísť aj keď ste ju včas
zrealizovali. Aby sa nestalo, že rezerváciu kvôli nedorozumeniu zrušíme, nezabudnite nám hneď poslať emailom
kópiu dokladu o zaplatení tzv. avízo – iba na základe vašej informácie vieme, že platba je už na ceste a vaša rezervácia
nebude zrušená. V emaily uveďte svoje meno alebo meno osoby, ktorá rezerváciu vykonala, a podľa neho budeme
vedieť vašu platbu hneď identifikovať.Hneď po obdržaní platby na náš účet, je táto úhrada priradená k Vašej
rezervácii a je zo strany hotela záväzne potvrdená. Zároveň vás žiadame o zaslanie adresy pre vystavenie daňového
dokladu k prijatej platbe do účtovníctva.

7. Bankové spojenie Hotela Liptov **:
Účet je vedený vo VÚB a.s. (Majiteľ účtu je ČEMMA s.r.o.,Hlohovec)
– číslo účtu 3070023658/0200 – do popisu treba uviesť Vaše meno a priezvisko
– IBAN – SK 54 0200 0000 0030 7002 3658 a SWIFT – SUBASKBX

8. V cene pobytu nie je zahrnuté poistenie ubytovaných osôb, ani osobných vecí hostí, preto odporúčame
uzavrieť komerčné poistenie pre prípad zrušenia pobytu, resp. spôsobenia škody.

9. Najskoršou hodinou nástupu na pobyt je 15. hodina prvého dňa pobytu (piatok a nedeľa -> prichod možný od 16:00h).
Predčasný príchod je možný až po odsúhlasení recepcie Hotela Liptov**.
Ukončenie pobytu je do 10. hodiny
posledného dňa pobytu. Ubytovací čas je teda medzi 15:00 – 20:00. Niekoľko dní pred nástupom na pobyt sa
telefonicky spojte s recepciou hotela na čísle +421 948 037 976 alebo +421 917 431 600 a dohodnite sa na presnom
čase nástupu ak je iný ako je uvedené vyššie. Po 20:00 hodine môže hotel s izbou disponovať a znovu ju predať.
Nedodržanie dohodnutého nástupu na pobyt je považované za zrušenie pobytu zo strany klienta. Zákazník, ktorý
požaduje ubytovanie v deň nástupu na pobyt pred 15.-tou hodinou a preto sa izba nemôže predchádzajúcu noc
poskytnúť inému zákazníkovi, uhradí cenu ubytovania aj za predchádzajúcu noc. Zákazník, ktorý požaduje ukončenie
pobytu po 10. hodine posledného dňa a preto sa izba nemôže nasledujúcu noc poskytnúť inému zákazníkovi, uhradí
cenu ubytovania aj za nasledujúcu noc. Výnimky z tohto pravidla môžu byť individuálne odsúhlasené len pri voľnej
ubytovacej kapacite s pracovníkom recepcie. Pri nedodržaní odubytovacej hodiny sa účtuje zákazníkovi za každú
začatú hodinu po 1
0:00 suma 5,- Eur.

10. Hotel Liptov si vyhradzuje právo okamžite ukončiť pobyt, ak zákazník porušuje Všeobecné záväzné
podmienky pre pobyt a ubytovací poriadok hotela a ak zákazník spôsobil výrazné poškodenie ubytovacieho
zariadenia a jeho zariadení, alebo ak správanie zákazníka počas pobytu je neprístojné a obťažuje iných hostí. Zároveň
si hotel vyhradzuje právo neumožniť ďalší pobyt zákazníkom, u ktorých v minulosti došlo k uvedenému správaniu.

11. Storno podmienky – Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb.
Oznámenie o odstúpení od zmluvy pošle poštou, prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom na adresu
prevádzkovateľa. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia na adresu
prevádzkovateľa. Zákazník je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvné pokuty, ktorých splatnosť nastáva ihneď:
– 30 – 19 dní pred nástupom 20% ceny pobytu
– 18 – 14 dní pred nástupom 50% ceny pobytu
– 13 – 8 dní pred nástupom 90% ceny pobytu
– 7 a menej dní pred nástupom 100% ceny pobytu
So stornovanou kapacitou môže ubytovateľ voľne disponovať.
Za odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka sa tiež považuje :
– zákazníkom požadovaná zmena zmluvy (zmena termínu pobytu a počtu osôb), ak nebude zo strany
prevádzkovateľa uskutočniteľná,

– ak je v dôsledku zmeny počtu osôb na izbe izba obsadená menším počtom osôb, než bolo dohodnuté v zmluve,
sú zostávajúci zákazníci povinní zaplatiť cenu za pobyt príslušného počtu podľa platného cenníka

– V prípade, že zákazník v priebehu pobytu svojvoľne zruší časť pobytu alebo nevyčerpá zo zaplatených služieb,
nemá nárok na finančnú náhradu za nevyčerpané služby.

12. Pracovník recepcie hotela zapíše ihneď po príchode každú osobu do domovej knihy ubytovaných hostí. Za
týmto účelom je zákazník povinný predložiť občiansky preukaz alebo cestovný pas alebo iný platný doklad o
totožnosti, z ktorého je možné údaje pre zápis získať. Ak je skutočný počet osôb vyšší ako je uvedený v objednávke,
hotel má právo neubytovať nadbytočné osoby ak to nemá na to dostupnú kapacitu, v opačnom prípade hotel vyžiada
doplatok za osoby navyše. Hotel vydá hosťovi ihneď pri nástupe ubytovací preukaz.

13. Hotel môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie, ako bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa
podstatne nelíši od pôvodnej objednávky.

14. Pri opakovanom príchode do hotela je hosť povinný preukázať sa platným hotelovým preukazom, ak ho na to
príslušný pracovník hotela požiada.

15. Na základe objednaného ubytovania je hotel povinný ubytovať hosťa v čase od 15:00 do 20:00. Zmenu je možné
dohodnúť individuálne s hosťom, ktorý vopred hotel informuje s požiadavkou na iný čas príchodu. Po 20-tej hodine
je hotel oprávnený voľne disponovať s izbami, na ktoré hostia nenastúpili ak nebolo dohodnuté inak.

16. Ak si hosť vopred objednal jednolôžkovú izbu platí cena podľa platného cenníka a hotel účtuje 75% z ceny
druhého lôžka.

17. Ak hosť požiadal o predĺženie ubytovania, môže mu hotel ponúknuť aj na inú izbu než tú, v ktorej bol pôvodne
ubytovaný v závislosti od dostupnej kapacity.

18. Hotel nezodpovedá za veci, ktoré si hosť prinesie do hotela, ani za škodu spôsobenú na uložených veciach, pokiaľ
tieto neboli uložené na mieste vyhradenom na tento účel. Za peniaze, klenoty a iné cenné veci zodpovedá hotel iba
v tom prípade, ak ich prevzal do úschovne (na základe potvrdenia).

19. Na prijímanie návštev ubytovaných hostí sú k dispozícii spoločné priestory hotela a to priestory pred recepciou
a denného baru. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka hotela a aj to v čase od
7:00 do 22:00 hod.

20. Pri onemocnení alebo zranení hosťa hotel zabezpečí privolanie lekárskej pomoci.

21. Hosť používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý hotelom. Prenajaté ubytovanie je hosť oprávnený používať do
10:00 hodiny posledného dňa pobytu. Ak nebol ubytovací čas vopred dohodnutý inak, uvoľnenie izby je do 10:00
hod. Ak hosť neurobí tak v stanovenej lehote, môže mu hotel účtovať pobyt aj za nasledujúci deň.

22. V izbe ani v spoločenských priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu vedenia hotela premiestňovať zariadenie,
robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo iné inštalácie.

23. V hoteli a zvlášť v izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrospotrebiče. Toto nariadenie sa netýka
elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov, kulma na vlasy…) a TV

24. Pred odchodom je hosť povinný v izbe uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť v izbe a chodbe svetlo, zatvoriť
okno, uzamknúť dvere a kľúč odovzdať na recepcii.

25. V celom interiéri hotela ako aj na balkónoch je fajčenie prísne zakázané, okrem na to vyhradených priestorov.
Toto porušenie môže hotel riešiť peňažnou pokutou až do výšky 100,-eur. Vyhradené priestory na fajčenie sú
v exteriéri hotela a to v prednej časti letnej terasy (hlavný vchod do hotela) alebo na zadnej terase.

26. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých ani v izbe, ani
v ostatných spoločenských priestoroch hotela.

27. Detský kútik je výhradne určený pre deti od 0 do 14 rokov a to iba v doprovode staršej osoby ako 18 rokov. Za
spôsobené škody v detskom kútiku zodpovedá osobne rodič dieťaťa, ktoré škodu spôsobilo. Prosíme, aby ste
udržiavali poriadok v detskom kútiku.

28. Hosťom nie je dovolené v priestoroch hotela konzumovať alkoholické nápoje, ktoré neboli zakúpené priamo

29. Hosťom nie je dovolené brať do izieb športové náradie a predmety, na úschovu ktorých je vyhradené iné miesto
(napr. lyže uschovávať výhradne v lyžiarni).

30. Lezecká stena je prístupná iba s doprovodom inštruktora. O inštruktora je možné požiadať na recepcii. Lezenie je
na vlastnú zodpovednosť. Hotel nenesie žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody spôsobené neodborným využívaním
lezeckej steny.

31. Psov a iné zvieratá hotel dovoľuje ubytovať iba v prípade ich zahlásenia na recepcii a je za ne účtovaný poplatok.
Psy a iné zvieratá sa nesmú voľné pohybovať po hoteli a byť bez dozoru. Majiteľ zodpovedá za čistotu a poriadok
(odstraňuje exkrementy do smetných nádob) a má zviera na vodítku.

32. V čase od 22:00 do 6:00 je na hoteli nočný kľud, ktorý hosť musí dodržiavať a zdržiava sa akýchkoľvek hlučných aktivít.

33. Za škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť, ktorý škodu spôsobil svojim konaním. Akékoľvek závady
je nutné nahlásiť na recepcii, aby došlo k ich odstráneniu a nevznikla škoda na majetku hosťa, resp. hotela.

34. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom najneskôr v deň

35. Cenník služieb za prechodné ubytovanie a ďalšie služby je zverejnený na webovej stránke hotela: www.hotel-
liptov.com, alebo na požiadanie je k nahliadnutiu na recepcii.

36. Zákazník zaslaním objednávky vyslovuje súhlas, aby prevádzkovateľ spracovával jeho osobné údaje, uvedené
v zmluve, a to v súlade so zákonom číslo 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a to
až do odvolania, a že sa oboznámil s platnými ubytovacími podmienkami a ubytovacím poriadkom hotela.

37. Poskytnuté osobné údaje zákazníka budú prevádzkovateľom spracovávané za účelom ponúkania služieb
poskytovaných prevádzkovateľom a u cudzích štátnych príslušníkov tiež pre spracovávanie hlásenia o pobyte pre
potreby cudzineckej polície.

38. Zákazník potvrdením objednávky (emailom, písomne, faxom, úhradou faktúry, úhradou za pobyt, súhlasným
konaním alebo osobnou dohodou) potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky Všeobecných záväzných ubytovacích
podmienok známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje. Hosť je povinný dodržiavať tieto
ustanovenia ako aj ubytovací poriadok, ktorým sa riadi počas pobytu na hoteli. V prípade, že poruší tieto právne
nariadenia, má vedenie hotela právo odstúpiť od poskytnutia ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého času
a požadovať náhradu vzniknutej škody.

39. Pri strate zámku alebo kľúče od lyžiarne sa účtuje 5 €.

Ubytovacie podmienky sú schválené a platné odo dňa 16.5.2016

Storno podmienky

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb.
Oznámenie o odstúpení od zmluvy pošle poštou, prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom na adresu
prevádzkovateľa. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia na adresu
prevádzkovateľa. Zákazník je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvné pokuty, ktorých splatnosť nastáva ihneď:

– 30 – 19 dní pred nástupom 20% ceny pobytu
– 18 – 14 dní pred nástupom 50% ceny pobytu
– 13 – 8 dní pred nástupom 90% ceny pobytu
– 7 a menej dní pred nástupom 100% ceny pobytu

So stornovanou kapacitou môže ubytovateľ voľne disponovať.

Za odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka sa tiež považuje :

– zákazníkom požadovaná zmena zmluvy (zmena termínu pobytu a počtu osôb), ak nebude zo strany
prevádzkovateľa uskutočniteľná,

– ak je v dôsledku zmeny počtu osôb na izbe izba obsadená menším počtom osôb, než bolo dohodnuté v zmluve,
sú zostávajúci zákazníci povinní zaplatiť cenu za pobyt príslušného počtu podľa platného cenníka

– V prípade, že zákazník v priebehu pobytu svojvoľne zruší časť pobytu alebo nevyčerpá zo zaplatených služieb,
nemá nárok na finančnú náhradu za nevyčerpané služby.

Máme špeciálne ponuky pre:

Seniorské pobyty

V hoteli Liptov fandíme aktívnym seniorom a ponúkame im možnosť stráviť príjemnú dovolenku v horách za exkluzívnych podmienok.

Ponuka pre školy

Ubytovanie v hoteli Liptov je ideálne i pre školy v prírode alebo školské výlety.

Lyziarske kurzy

Naša adresa

Hotel Liptov**
Demänovská Dolina
76
0
31 01 Demänovská Dolina
Slovensko

GPS

S 48.96801° x V 19.57651°